Zaufali nam
 
 
 
 
 
 
 
 
O nas
 
 
Jes­teś­my zes­po­łem spe­cja­lis­tów, któ­rzy łą­czą wie­dzę i doś­wiad­cze­nie z e­ner­gią i o­grom­nym za­an­ga­żo­wa­niem w każ­dy projekt.
 
 
 
Nasz styl pracy
 
 
Image
Specjalista prowadzący projekt
= pierwszy kontakt dla klienta i dziennikarza
Image
Szybkie reagowanie + dostępność
= bezpieczeństwo projektu
Image
Elastyczność i dynamika
= skuteczność w nagłych „zwrotach akcji”
Image
Proaktywność i zaangażowanie
= top client service
 
 
 
 
 
 
Public Relations
 
 
 
 
 
Skuteczne strategie public relations
Stra­te­gicz­nie zapla­no­wane i dobrze popro­wa­dzone dzia­ła­nia public rela­tions odgry­wają olbrzy­mią rolę w zdo­by­wa­niu rynku oraz w sku­tecz­nym docie­ra­niu do okre­ślo­nych grup doce­lo­wych.

Dosko­nale wiemy, jak wykre­ować dobry wize­ru­nek firmy i spra­wić, by wybrzmiały klu­czowe prze­kazy – robimy to od 2004 roku!

Znamy dzien­ni­ka­rzy, blo­ge­rów, influ­en­ce­rów i lide­rów opi­nii. Rozu­miemy spe­cy­fikę roz­ma­itych kana­łów komu­ni­ka­cji i ich róż­no­rodne wyma­ga­nia. Nasza współ­praca opiera się na wza­jem­nym sza­cunku i indy­wi­du­al­nym podej­ściu.

Wszystko to prze­kłada się na suk­cesy komu­ni­ka­cyjne naszych pro­jek­tów.
 
 
 
 
 
 • Kompleksowe strategie komunikacyjne
 • Media relations i biuro prasowe firmy
 • Relacje z interesariuszami
 • Relacje z instytucjami
 • Plasowanie ekspertów i liderów firmy
 • Komunikacja B2B – plasowanie firmy na kongresach i wydarzeniach branżowych
 • Problem placement – popularyzacja obszaru działalności firmy wśród mediów i liderów opinii
 • Strategie 360
 • Influencer marketing
 • Kreatywne konferencje prasowe i eventy
 • VIP relations
 • Biuro prasowe marki
 • Ambienty, akcje specjalne angażujące konsumentów
 • Komunikacyjne wsparcie debiutów giełdowych
 • Stała komunikacja z interesariuszami spółki akcyjnej
 • Media relations
 • Wykorzystanie marketingu treści jako skutecznego uzupełnienia działań public relations
 • Kreacja użytecznych i atrakcyjnych materiałów
 • Unikatowe treści pod SEO z wykorzystaniem słów kluczowych
 • Budowanie cennych linków i leadów
 • Współpracujemy ze specjalistycznym partnerem SEO, aby nasze kampanie były maksymalnie efektywne.
 
 
 
 
 
 
Eventy
 
 
 
Profesjonalna organizacja eventów i konferencji prasowych
Do naszej pracy podchodzimy z pasją. Organizujemy dla naszych Klientów oryginalne eventy z niezwykłymi prowadzącymi i gwiazdami, wyjątkową scenografią i z użyciem nowoczesnych technologii multimedialnych.
 
 
 
 
 
Image
Kompleksowa obsługa eventów

Zaczynamy od strategii, przez realizację, produkcję, zaproszenie gości, prelegentów, liderów opinii, VIP aż po obsługę wydarzenia w jego trakcie.
 
 
 
Image
Kompleksowa obsługa eventów

Zaczynamy od strategii, przez realizację, produkcję, zaproszenie gości, prelegentów, liderów opinii, VIP aż po obsługę wydarzenia w jego trakcie.
 
Jak pracujemy?
Eventy przygotowujemy w oparciu o wizję naszego Klienta. Ogólny zarys i koncept kreatywny imprezy ustalamy podczas indywidualnego spotkania, a następnie dopracowujemy go, tworząc uszyty na miarę projekt.
 
 
Image
 
Image
Jak pracujemy?
Eventy przygotowujemy w oparciu o wizję naszego Klienta. Ogólny zarys i koncept kreatywny imprezy ustalamy podczas indywidualnego spotkania, a następnie dopracowujemy go, tworząc uszyty na miarę projekt.
 
Image
Nasz przepis na sukces?

Kreatywny pomysł, zaskakujące rozwiązania i sprawdzeni partnerzy + praca z harmonogramem, profesjonalna obsługa i 200% dyspozycyjność przed i w trakcie eventu.
 
Image
Nasz przepis na sukces?

Kreatywny pomysł, zaskakujące rozwiązania i sprawdzeni partnerzy + praca z harmonogramem, profesjonalna obsługa i 200% dyspozycyjność przed i w trakcie eventu.
 
 
 
 
 
 
 
 
organizacja stoisk wystawienniczych na targach • wyjazdy z dziennikarzami • kreatywne konferencje prasowe • uroczyste gale wieczorowe • organizacja kongresów • imprezy i wyjazdy integracyjne
Image
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt
 
 
 
Image
Świeża Bazylia PR & event agency
Agencja PR Warszawa
Agencja eventowa Warszawa
ul. Ignacego Domeyki 5
04-146 Warszawa
tel.: (22) 610 37 92
e-mail: biuro@swiezabazylia.pl